„Pieśni” to cykl ilustracji będących powrotem do wierzeń, tradycji i kultury ludowej, sprzężonej ściśle z rytmem i cyklami przyrody. Szczególną inspirację autorka odnajduje w muzyce dawnej, do której odnosi się tytuł wystawy. Przedmiotem analizy i podstawą dla powstania cyklu prac stały się teksty tradycyjnych pieśni łemkowskich, ukraińskich, białoruskich oraz serbskich. W ich słowach ukryte są całe historie, często bardzo emocjonalne, wręcz tragiczne a jednocześnie bardzo proste, przekazujące ludową mądrość lub przestrogę. Autorka poprzez przetransponowanie ich z obszaru muzyki na płaszczyznę czarno białych obrazów, dokonuje ich interpretacji posługując się własnym, wizualnym kodem. Ilustracje stworzone są z wyłaniających się z czerni surowych tekstur budujących struktury scen i postaci oraz odniesień do świata natury. Ilustracjom towarzyszy krótkometrażowy film animowany pt. „Exemplar” zrealizowany jako praca dyplomowa w 2017 roku. Animacja, stworzona metodą poklatkową, w warstwie dźwiękowej nawiązuje do tradycyjnej melodii białoruskiej
ENG 
"Chants" is a series of illustrations that are a return to beliefs, traditions and folk culture, coupled closely with the rhythms and cycles of nature. The author finds particular inspiration in early music, to which the exhibition title refers. The subject of analysis and the basis for the creation of a series of works became the texts of traditional Lemko, Ukrainian, Belorussian and Serbian songs. In their words are hidden whole stories, often very emotional, even tragic, and at the same time very simple, conveying folk wisdom or warning. By transposing them from the realm of music to the plane of black and white images, the author interprets them using her own visual code. The illustrations are created from raw textures emerging from the blackness, building structures of scenes and characters and references to the natural world. The illustrations are accompanied by a short animated film titled. "Exemplar" made as a thesis in 2017. The animation, created with the stop-motion method, in the sound layer refers to a traditional Belarusian melody
Ilustracje z cyklu "Pieśni", Grafika cyfrowa, wydruk pigmentowy, format  50 x 50 cm 
Animacja krótkometrażowa "Exemplar", technika poklatkowa, tusz, papier, farba. Dyplom Magisterski 2017 r
Ilustracje do cyklu "Pieśni", grafika cyfrowa, druk pigmentowy, format 18 x 25 cm 
Ilustracja do cyklu "Pieśni", grafika cyfrowa, wydruk pigmentowy,  format 29 x 42 cm 
Back to Top